บางกอกสไมล์ จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน คลิกนิกจัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอฟัน บางกอกสไมล์เด็นทัลคลินิก
จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน หน้าแรก ฟอกสีฟัน หมอฟัน หมอจัดฟัน คลินิกของเรา จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ทันตกรรม ฟอกสีฟัน หมอฟัน หมอจัดฟัน ทันตแพทย์ จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน คนไข้ ฟอกสีฟัน หมอฟัน หมอจัดฟัน อัตราค่าบริการ จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ติดต่อเรา ฟอกสีฟัน หมอฟัน หมอจัดฟัน สมัครงาน จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน
บางกอกสไมล์เด็นทัลคลินิก
 
ทีมทันตแพทย์
 
ทันตกรรมเฉพาะทางฝังรากเทียม (Implants)

ชื่อทันตแพทย์ ทพ.เสริมสกุล วงศ์ถิรพร
วุฒิการศึกษา - ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์ ), มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน - หัวหน้าแผนกทันตกรรม, Phana hospital, Amnat Charoen province, Thailand
Conferences Attended

- Midwinter 2001, International Dental Exhibition and Conference”, Chicago , Illinois

- “Dental Implant seminar” by Nobel Biocare , สิงค์โปร

สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ทันตแพทยสภา
- สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
- ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
 
ชื่อทันตแพทย์ ทพ.รัชภาส พานิชอัตรา
วุฒิการศึกษา

- 1983 DDS, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MSc in Prosthetic Dentistry, Indiana University, USA
- Certificate in Prosthodontics, Indiana University, USA
- Certificate and master in Implantology, UCLA / gIDE, ADA CERP / USA

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน - Ex-Lecturer in Prosthodontic department, Chulalongko rn University.
- Nobel Biocare "World conference" 2005 , Las Vegas, USA
- Nobel Biocare "World conference" 2006, Hong Kong
สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ทันตแพทยสภา
- สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
 
ชื่อทันตแพทย์ Dr.Pantira Aimjirakul
วุฒิการศึกษา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Ph.D. in Dental Science (Prosthodontics), Tokyo Medical and Dental University ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน

- Instructor in Department of Prosthetic Dentistry, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน

- Instructor in Department of Prosthetic Dentistry, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ทันตแพทยสภา
- สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
 
ชื่อทันตแพทย์ ทพ.สมชาย เศรษฐศิริสมบัติ
วุฒิการศึกษา

- MD, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- DDS, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MSc in Oral and Maxillofacial Surgery , Birmingham , UK
- Certificate in Oral and Maxillofacial , West Midlands, UK
- Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Thai board of oral and maxillofacial surgery

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน

- Head of Thai Dental Implant Society
- หัวหน้าแผนกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - ทันตแพทยสภา
- ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลไทย
 
ชื่อทันตแพทย์ ทพ.ชัดชัย คุณาวิศรุต
วุฒิการศึกษา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Second Class Honor)

- MSc in Prosthetic Dentistry, U of North Carolina at Chapel Hill

- Certificate in Prosthodontics, U. of Florida

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน

- Assistant Dean for International Relations, Faculty of Dentistry, มหาวิทยาลัยมหิดล

- Instructor in Hospital Dentistry Department, มหาวิทยาลัยมหิดล

- Assisting Program Director, General Dentistry Residency Program, Hospital Dentistry Department, มหาวิทยาลัยมหิดล

- ITI scholar, Center for Implant Dentistry, University of Florida

Oral Presentation, “ Immediate Implant Placement and Immediate Loading”, 2002 Thailand Dental Association Annual Meeting, Bangkok, Thailand

Second Place, John J. Sharry Prosthodontics Research Competition, 2000 American College of Prosthodontics, Hawaii

สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ทันตแพทยสภา
- สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
 
ชื่อทันตแพทย์ ทพญ.สุนิสา จึงจิตรักษ์
วุฒิการศึกษา

DDS, Chulalongkorn University in 1999

Graduate Diploma in Clinical Science(Prosthodontics), Mahidol University in 2002

Certificate in Implant Dentistry NYU

Diplomate, the International Congress of Oral Implantologists (ICOI)

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน - หัวหน้าแผนกทันตกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ -ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
-ทันตแพทยสภา
-สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
-ชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย
 
ชื่อทันตแพทย์ ทพ.เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ
วุฒิการศึกษา

- Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล(1990)
- Doctor of Medicine, มหาวิทยาลัยมหิดล(1993)
- Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
- GERMANY Board of Oral and Maxillofacial Surgery

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน - วิทยากรที่แผนกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยมหิดล
สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - ทันตแพทยสภา
- ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลไทย
 
ชื่อทันตแพทย์ ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ
วุฒิการศึกษา

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาโททันตกรรมประดิษฐ์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- PhD in Dental Science, มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน - Instructor in Prosthetic Dentistry Department, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ทันตแพทยสภา
- สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
 
ชื่อทันตแพทย์ ทพ.อมรพงษ ์ วชิรมน
วุฒิการศึกษา

- - Doctor of Dental Surgery (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- Graduate Diploma in Clinical Sciences in Oral Surgery (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- Master Degree of Science in Oral and Maxillo-facial Surgery with Distinction (University of London)
- Certificate in Oral and Maxillofacial Prosthetics (University of London)
- Specialist Fellowship Diploma in Oral Surgery and Oral Medicine of the Faculty of Dentistry, The Royal College of Surgeons in Ireland, FFDRCSI(OSOM)
- Diplomate of International Congress of Oral Implantologists (ICOI)
- Master of Implant Prosthodontic Section of International Congress of Implantologists

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน - Fellow of International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
- Fellow of International Congress of Oral Implantologists
- Fellow of International Society of Maxillofacial Prosthetics Rehabilitation
- Fellow of Academy of Dentistry International
- Affiliate Fellow of American Academy of Maxillofacial Prosthetics
- International Fellow of American Academy of Cosmetic Surgery
สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์  
 
ชื่อทันตแพทย์ ทพ.รัฐ สุภาพ
วุฒิการศึกษา

- Doctor of Dental Surgery (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- Certificate in Prosthodontics and Implant Dentistry (Loma Linda School of Dentistry, California, USA)
- Certificate in Maxillofacial Prosthodontics and Reconstruction (U. of Pittsburgh, Montefiore Hospital)
- Diplomate in American Board of Oral implantology and Implant Dentistry.

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน - พนักงานPart-time ที่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึกพิตต์สเบิร์กในโอคแลนด์
- วิทยากร ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติสิงค์โปร และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - The American Academy of Implant Dentistry
- The American College of Prosthodontists
- International College of Prosthodontists
- American Academy of Fixed Prosthodontics
- Academy of Osseointegration
- Pennsylvania Dental Association.
 
ชื่อทันตแพทย์ ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์
วุฒิการศึกษา

- DDS, Chulalongkorn University
- Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, Chulalongkorn University
- Residency program in Oral and Maxillofacial Surgery, Chulalongkorn University
- Thai board of Oral and Maxillofacial Surgery

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน - Lecturer in Oral Surgery department
สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - Thai Dental Council
- Thai Dental Association
- Thai Oral and Maxillofacial Surgery Association
 
ชื่อทันตแพทย์ Dr. Boonyanat Guensri
วุฒิการศึกษา

- DDS, Chulalongkorn University
- Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery, Chulalongkorn University
- Residency program in Oral & Maxillofacial Surgery
- Fellowship of ICOI ( International Committee of Implant Dentistry)
- Thai Bord of Oral & Maxillofacial Surgery

ประสบการณ์ประวัติการศึกษาและการทำงาน  
สมาชิกชมรม/สมาคมแพทย์ - Member of International Congress of Oral Implantologist
- Thai Dental Council
- Thai Dental Association
- Thai Oral and Maxillofacial Surgery Association
 
menu-right
 
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน ซูม ไวท์เทนนิ่งครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน
Zoom Whitening
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน ลุมิเนียร์ ( Lumineer)
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน การฟอกสีฟันด้วยแสงเลเซอร์
Laser tooth whitening
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน ทันตกรรมรากเทียม
Dental Implant
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน การเคลือบผิวฟัน
Dental Veneer
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน การครอบฟัน
Dental Crown
   
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน จัดฟันแบบไร้เครื่องมือติดฟัน
Invisalign®(USA)
 
 
 
 

 

ภาพตัวอย่าง
 

คนไข้
ประทับใจคลินิกทันตกรรม
บางกอกสไมล์หลายอย่างค่ะ...

คุณท็อป ดารณีนุช โพธิปิติ
   
   

พี่ๆ หมอๆน่ารักทุกคนเลย
โดย เฉพาะพี่ประชาสัมพันธ์
ขอบคุณมากครับที่ให้
การดูแล อย่างดีนะครับ...

คุณจุ๊น กิตติคุณ
   
ครั้งแรกจริงๆ ที่มาทำฟันที่นี้ ประทับใจมากๆ คุณหมอเก่ง ไม่เจ็บเลย..

คุณลิขสิทธิ์ มั่นพุทธคุณ
more
ครอบฟัน, คลินิก จัดฟัน, ดัดฟัน ทำฟัน, ทันตกรรม ทันตแพทย์, ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, หมอทำฟัน อุดฟัน

footer
ฟอกสีฟัน หมอฟัน หมอจัดฟัน

จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอฟัน คลีนิกจัดฟัน ทันตกรรม ทันตแพทย หน้าแรก หมอจัดฟัน หมอดัดฟัน หมอทำฟ คลินิกจัดฟัน จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอฟัน คลีนิกจัดฟัน ทันตกรรม ทันตแพทย ทันตกรรม หมอจัดฟัน หมอดัดฟัน หมอทำฟ ทันตแพทย์ จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอฟัน คลีนิกจัดฟัน ทันตกรรม ทันตแพทย คนไข้ หมอจัดฟัน หมอดัดฟัน หมอทำฟ อัตราค่าบริการ จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอฟัน คลีนิกจัดฟัน ทันตกรรม ทันตแพทย ติดต่อเรา หมอจัดฟัน หมอดัดฟัน หมอทำฟ สมัครงาน จัดฟัน ทำฟัน ดัดฟัน ครอบฟัน ฟอกสีฟัน หมอฟัน คลีนิกจัดฟัน ทันตกรรม ทันตแพทย

Copyright©by Thailanddental.net | ที่บางกอกสไมล์เด็นทัลคลิกนิก